Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE :1 TARAFLAR
SATICI 
Ticari Ünvanı : omega-ltd.com
E-mail : destek@ omega-ltd.com

MADDE :2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı´nın, gigiis.com ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip malların satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 
MADDE :3 MALIN BEDELİNİN ÖDENMESİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Şekli ve Planı:

  • Sanal POS uygulaması (PAYU) üzerinden ödeme yapılır 
  • Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacak ve (7) iş günü içinde tamamlanır. 

 

Fatura bilgisi ve adresi: 

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcıdan satın almış olduğu malın Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. 

Mal/hizmet, Alıcı´nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

 


MADDE :4 TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Aksine anlaşma olmadığı taktirde malların teslimat masrafları Alıcı´ya aittir. 

Satıcının, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır. 

Malın teslimatı; Satıcının stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. 

Satıcı Malı, mücbir sebepler dışında Alıcı tarafından Malın sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder. 

Herhangi bir nedenle Aıcı tarafından Mal bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE : 5 ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. 

Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Malı teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Malı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Teslimden sonra Malın sorumluluğu ve hasarlar Alıcı´ya aittir.

Malın tesliminden sonra Alıcı´ya ait kredi kartının Alıcı´nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Malın 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı´ya aittir.

 
MADDE: 6 SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Malın Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcıya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür

Sözleşme konusu Malın, Alıcı´dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. 

 


MADDE :7 CAYMA HAKKI 

Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcıya ulaşması tarihinden itibaren Satıcının malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder.

Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcıya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. 

 
Cayma hakkının kullanılması halinde:

Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir.

Ürün Satıcıya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir.

Şirket olarak düzenlenen faturada iade faturasının düzenlenmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcıya aittir.

Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir. 


MADDE :8 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri 

Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler 

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan mallar.

Ambalajının bozulmuş, kullanılmış, başka bir kişiye satışı imkanı kalmamış mallar. 

 
MADDE :9 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olursa, sorunu Satıcının çözememesi durumunda yasal şikayet ve itiraz haklarını Tüketici Mahkemesine yapabileceklerdir. 

 
MADDE :10 TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı´dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı´nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 
MADDE :11 YAZIŞMA ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
MADDE :12 YÜRÜRLÜK 

12 (oniki) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.